Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 28. i 181. Statuta Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14, Školski odbor Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14, na  sjednici održanoj dana 11. travnja 2018. godine donio je 

 

 

PRAVILNIK 

 O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA 

 

 

 1. PREDMET PRAVILNIKA

 

Članak 1. 

 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju pravila, uvjeti i način postupanja Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 (dalje u tekstu: Naručitelj) u provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga. 

 

Članak 2. 

 

Jednostavna nabava je nabava robe, usluga i radova  za koje sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. 

U provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, osim ovog Pravilnika, Naručitelj je obavezan  primjenjivati druge važeće zakonske i podzakonske akte i  opće akte Naručitelja koji se odnose na pojedini predmet nabave, te voditi računa o načelima javne nabave i mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije. 

 

Članak 3. 

 

Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika dijele se na: 

 1. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna,
 2. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 70.000,00 kuna,
 3. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova.

 

 

 

 

 

 

 

 1. JEDNOSTAVNA NABAVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD 20.000,00 KUNA 

 

Članak 4. 

 

Postupak jednostavne nabave robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna obavlja se, u pravilu putem narudžbenice odnosno sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom, a sukladno potrebama upravnih odjela i složenosti takvih jednostavnih nabava. 

 

 

III. JEDNOSTAVNA NABAVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA I MANJA OD 70.000,00 KUNA 

 

Članak 5. 

 

Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna i manje od 70.000,00 kuna i odabir ponude provode  se temeljem  najmanje tri ponude, prikupljene na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga  i dr.). 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, može se zatražiti jedna ponuda u slučaju: 

– nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog stručnih  znanja i drugih  posebnih okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i sl.), 

– nabave robe uslijed posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima, 

– kada zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj, 

– kada nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak nabave se ponavlja, 

– žurne nabave, uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti. 

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet dana od dana kada je zatražena dostava ponude, osim u slučaju žurne nabave. 

 

 

 1. I JEDNOSTAVNA NABAVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA I MANJA OD 200.000,00 KUNA ZA NABAVU ROBE I USLUGA, ODNOSNO MANJA OD 500.000,00 KUNA ZA NABAVU RADOVA 

 

Članak 6. 

 

Postupak jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna za radove odgovorna osoba Naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave koja se sastoji od: 

 1. naziva predmeta nabave, 
 1. rednog broja predmeta nabave u Planu nabave, 
 1. procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a), 
 1. podataka o gospodarskim subjektima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude i/ili navod da će poziv biti objavljen na web stranicama Naručitelja, i/ili navod da se radi specifičnosti nabave poziv na dostavu ponude objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, 
 1. ostalih podataka koji su potrebni po ocjeni Naručitelja. 

Postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj u pravilu provodi na način da se poziv na dostavu ponuda objavljuje na web stranici Naručitelja. 

Ukoliko se jednostavna nabava ne provodi na način da se poziv na dostavu ponuda objavljuje na web stranici Naručitelja, Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave slanjem poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima. 

Iznimno, vodeći računa o specifičnosti predmeta nabave,  postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna za radove Naručitelj može provesti na način objave poziva na dostavu ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Poziv na dostavu ponuda određenim  gospodarskim subjektima upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektroničkom poštom i sl.). 

Broj gospodarskih subjekata kojima Naručitelj upućuje poziv na dostavu ponuda iz stavka 3. ovog članka ne smije biti manji od tri. 

Iznimno, vodeći računa o poštivanju pravila tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponude može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu u slučajevima propisanim u članku 5. stavku 2. ovog Pravilnika. 

Poziv na dostavu ponuda mora minimalno sadržavati: 

 1. podatke o Naručitelju, 
 1. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, 
 1. procijenjenu vrijednost nabave, 
 1. kriterij za odabir ponude, 
 1. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži, 
 1. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), 
 1. način dostavljanja ponuda, 
 1. adresu na koje se ponude dostavljaju, 
 1. kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, 
 1. datum objave poziva na internetskim stranicama (ako je primjenjivo), 
 1. obrazac ponudbenog lista i troškovnik 
 1. druge potrebne elemente po ocjeni Naručitelja. 

U pozivu na dostavu ponuda, ovisno o složenosti predmeta nabave, mogu se zatražiti dokazi o nepostojanju osnova za isključenje, dokazi sposobnosti te drugi dokazi vezani uz predmet nabave te uzorci. 

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od 5 dana od dana objavljivanja, odnosno upućivanja poziva na dostavu ponude, osim u slučaju žurnosti. 

 

 

 

 

 

 1. V. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 7. 

 

Kriterij za odabir ponude može se odrediti kao najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ukoliko je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, uz cijenu, mogu se koristiti i kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, ekološke osobine, ekonomičnost, kvaliteta i iskustvo angažiranog osoblja, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr. 

 

 

 1. VI. DOSTAVA, OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

 

Članak 8. 

 

Za odabir ponude  dovoljna je 1 (jedna) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima Naručitelja. 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, najmanje dva predstavnika Naručitelja  otvaraju ponude. 

Kod postupaka jednostavne nabave otvaranje ponuda nije javno. 

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda. 

Predstavnici Naručitelja koji otvaraju ponude o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda sastavljaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda  i predlažu odabir ponude prema kriterijima iz članka 7. ovog Pravilnika ili poništenje postupka. 

Stručno povjerenstvo može nakon rangiranja ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata (potvrde, isprave, izvodi ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi Pozivom na dostavu ponude, a koje izdaju nadležna tijela. 

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda odgovorna osoba Naručitelja donosi Obavijest o odabiru ili Obavijest o poništenju u postupku jednostavne nabave, u roku određenom u Pozivu na dostavu ponude. 

Obavijest o odabiru ili Obavijest o poništenju Naručitelj je obavezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način. 

 

 

VII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA 

 

Članak 9. 

 

Dostavom obavijesti iz članka 8. ovog Pravilnika stječu se uvjeti za sklapanje ugovora ili pokretanje novog postupka. 

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor koji mora biti u skladu s uvjetima određenim u Pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom. 

 

Članak 10. 

 

Naručitelj je obavezan kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju provedenog postupka jednostavne nabave. 

 

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 11. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o postupku nabave roba, usluga i radova male vrijednosti ( Klasa: 003-05-01/15-8; Urbroj: 251-264/15-1-01 od 01.12.2015. godine).  

 

Članak 12. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole i objavljuje se na internetskim stranicama Škole. 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 12. travnja 2018. godine, a stupio je na snagu 20. travnja 2018. godine. 

 

KLASA: 003-05-01/18-2 

URBROJ:  251-264/18-1-01 

Zagreb, 11. travnja 2018. 

 

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA RAVNATELJICA 

Danijela Pavičić-Spevec, prof. mr.sc. Đana Baftiri, prof.